Apa bahasa arabnya ragu-ragu?

Apa bahasa arabnya ragu-ragu?


Ta’Yakiin..