Apa bahasa arabnya ibu naik pohon?

Apa bahasa arabnya ibu naik pohon?


Mah maa yu’ turuun..