Kuda kuda apa yang bikin seneng?

Kuda kuda apa yang bikin seneng?


KUDApat istri seperti kamu