Apa bedanya kamu sama modem ?

Apa bedanya kamu sama modem ?


Modem terkoneksi ke Internet, kalau kamu terkoneksi hatiku